Destekler

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi web sitesi için buraya tıklayınız.

Sanayiciler için verilen desteklerin bir kısmı aşağıda verilmiştir.

 

1.AR-GE Merkezleri

En az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli gerekmektedir.

Ancak, Sınıflaması (NACE Rev. 2)'na göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için 30 olarak uygulanır.

a) C- İmalat başlığı altında yer alan:

29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar,

30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

30.30- Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinaların imalatı,

30.40- Askeri savaş araçlarının imalatı,

30.91- Motosilklet imalatı,

30.99- Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşımekipmanlarının imalatı.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 

2. Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

Rekabet Öncesi İşbirliği projesinden önce, “Stratejik İşbirliği” kavramının iyi tanımlanması ve aynı sektörde veya birbiriyle bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler arasında yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Stratejik İşbirliği, iki veya daha fazla bağımsız işletmenin kendilerini hem stratejik olarak konumlandırma hem de öz yeteneklerini karşılıklı yarar sağlayacak şekilde bazı amaçlar üzerinde birleştirdikleri işbirliği anlaşmaları” sonucunda ortaya çıkan ve bir plan dahilinde yürütülen çalışmalardır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

 

 

3. Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Bölegesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülmekte olan BROP ile, hedef bölgedeki illerden gelecek başvurular doğrultusunda proje finansmanı sağlanması amaçlanmaktadır. KOBİ’lerin direk başvurusuna halihazırda açık olmayan programa, hedef bölgede yer alan kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra KOBi’lerin ortak çıkarlarını korumak gibi bir misyonları da bulunan oda, birlik ve borsa benzeri kuruluşlar da başvurabilmektedir. Program kapsamında, belli bir sektördeki tüm KOBİ’lerin ortak faydasına yönelik projeler hayata geçirilmektedir. Projelerin en fazla %85’ine kadar finansmanı AB’den, geriye kalan kısmı ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez bütçesinden karşılanmaktadır. Program ve hedef bölge hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB)

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

KOSGEB resmi web sitesi için buraya tıklayınız.

KOSGEB tarafından KOBİ’lere sunulan destekler aşağıdaki gibidir.

 

 

1. KOBİ Proje Destek Programı

Programın amacı;

· İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

· KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

· İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

· Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 

2. Tematik Proje Destek Programı

Programın amacı;

· KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,

· Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,

· KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 

3. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

Programın amacı;

· KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,

· KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,

· KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,

· Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,

· KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 

4. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Programın amacı;

· Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

· Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

· KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

· Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

· İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

· Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 

5. Genel Destek Programı

Programın amacı;

· Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

· KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

· Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

· KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

· KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 

6. Girişimcilik Destek Programı

Programın amacı;

· Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

· Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,

· Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,

· İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,

· İstihdamın artırılması,

· Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 

7. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

Programın amacı;

Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması ve sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkân sağlanması.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 

8. Kredi Faiz Desteği

Bu programda amaç: küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilmesidir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 


EKONOMİ BAKANLIĞI

Ekonomi Bakanlığı resmi web sitesi için buraya tıklayınız.

 

1.İHRACAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK SAĞLANAN DESTEKLER

Firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlayan ve hazırlık-pazarlama- markalaşma süreçlerini kapsayan destekler hakkında bilgiye aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

 

İhracat Destekleri- Destek Mevzuatı

Firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlayan ve hazırlık-pazarlama- markalaşma süreçlerini kapsayan destekler hakkında bilgiye aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar, 2014-6 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar, 2014-4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar, 2012-4 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2012-3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ, 2011-1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ, 2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları, 2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları, 2009-5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları, 2008-2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları, 2006-4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2000-1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları, TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ gibi dokümanlara erişmek için ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

İhracat Desteklere Ulaşmak İçin tıklayınız

 

2. HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK SAĞLANAN DESTEKLER

Hizmet desteklerine Ulaşmak İçin tıklayınız

 

3.YATIRIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK SAĞLANAN DESTEKLER

Yatırım Desteklerine Ulaşmak İçin tıklayınız

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi web sitesi için buraya tıklayınız.

  1. Alan Bazlı Tarımsal Destekler için tıklayınız
  2. 2. Fark Ödemesi Destekleri için tıklayınız
  3. 3. Hayvancılık Destekleri içn tıklayınız
  4. 4. Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler tıklayınız
 
 
KALKINMA BAKALIĞI
 
Bölge Kalkınma idareleri ve Kalkınma Ajansları Duyuruları,Destek ve Proje Çağrısı İçin Tıklayınız
 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

 

TÜBİTAK tarafından sağlanan tüm destek ve burslara ulaşmak için lütfen tıklayınız

 

1. Sanayi AR-GE Proje Destekleri

Teknoloji ve Yenilik Destek Başkanlığı (TEYDEB)

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle, ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücününün arttırılması hedeflenmektedir. TEYDEB, bahsedilen hedefler doğrultusunda, destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.

TEYDEB' in yürüttüğü destek programlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

“TÜBİTAK TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı”i çağrı duyurularına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

"TÜBİTAK Patent Desteği"ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

2. Akademik AR-GE Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

ARDEB'in misyonu; evrensel gelişmeleri ve ülke önceliklerini göz önüne alarak, bilgi ve teknolojinin üretilerek topluma kazandırılması amacıyla, ülkemizde Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar ile bilim insanlarını teşvik etmek ve desteklemek üzere programlar ve hedefler geliştirmek, uygulamaktır.

ARDEB'in yürüttüğü destek programlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

3. Bilim ve Toplum Proje Destekleri

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

Daire başkanlığının amacı;

Toplumumuzdaki bireylere düşünme, gözlemleme, sorgulama, araştırma, veri ve bilgiye dayalı kararlar verme yetilerini kazandırmak ve toplumumuzdaki bireylerin bilimi anlamasını, uygulamasını, çağın teknolojisini yakalamaya çalışmasının ve ülkesinin geleceğinin bilimsel ve teknolojik gelişmelerde olduğunu görmesini sağlamaktır.

Bu daire başkanlığının yürüttüğü destek programlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

4. AB Çerçeve Programı Destekleri

Oldukça büyük bir bütçeye sahip olan 7.ÇP, bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği Avrupa çapındaki konsorsiyumlara katılma fırsatları sunmaktadır. 7.ÇP’ye katılanlar, Avrupa’da ve Avrupa dışında yeni ilişkiler ağı ve pazarlar kurma fırsatını yakalayıp teknolojinin en ileri noktasını hedefleyen projelere ortak olabileceklerdir.

Çerçeve Programları’na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları’na katılabilirler. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ’lerin de başvuruları teşvik edilecektir.

TÜBİTAK Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

5. İkili ve Çoklu İşbirlikleri

İkili işbirliği proje başvuru çağrıları, COST Programı Projeleri ve Avrupa Bilim Vakfı Projeleri ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

6. Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEP) Destek Programları

Yurtiçi ve yurtdışı burs imkanları ile ilgili bilgi için lütfen tıklayınız.

 

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)

Proje Destekleri

Antalya Endüstriyel Simbiyoz Projesi

Antalya ili Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde ve çevresindeki sanayi/sanayi dışı sektörlerin kaynaklarını etkin kullanımını ve bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle “Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Verimlilik Projesi” başlamıştır.Ayıntılı bilgi için tıklayınız.

 

DAP Girişimcilik ve yeniklikçilik İhtiyaç Analizi Projesi

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında 9 Aralık 2015’te imzalanan sözleşme ile ilk adımları atılan "DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi" 23 Ocak 2016 tarihinde Malatya’da gerçekleştirilen açılış toplantısıyla çalışmalarına başlamıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Teknoloji Transfer Hızlandırıcı

“Teknoloji Transferini Hızlandırma (TTH-Türkiye) Projesi” Avrupa Yatırım Fonu (EIF) tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü işbirliğinde, fikri mülkiyet temelli projelere, start-up’lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketlere (spin-off) ve KOBİ’lere öz sermaye ortaklığı karşılığında fikri mülkiyet varlıklarına yatırım yapılması amacıyla tasarlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

İleri Teknoloji Projeleri Desteği

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), öncelikli alan olarak belirlediği “Tarım”, “Eğitim”, “Sağlık” ve “Çevre” alanlarında gerçekleştirilen ürün ve/veya süreç geliştirme uygulamalarının Ar-Ge ve Ticarileştirme fazlarını İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı çerçevesinde bütünleşik olarak desteklemektedir. İTEP Programı öncelikli alanlarda toplumsal yaygın etkisi yüksek olabilecek projelerin pazar engellerini minimize edebilmek ve ilgili teknoloji alanlarında ülkemizde gelişmeyi sağlamak amacıyla esnek bir destek programı olarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda desteklenecek proje çıktılarının teknolojik ve ekonomik etkileri ile birlikte sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik etki boyutlarının da gözetilmesi önceliklendirilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.